Expertise

knowledge

commitment

Teen Students at Primary School

Company

Profile

Founded in 2024, Educational Equity Advisors is a comprehensive educational advocacy and consulting firm specializing in assisting parents through the complexities of the public school system. Our focus is on providing expert guidance and support to ensure successful navigation and understanding of educational processes and policies.

About UsWelcome to Educational Equity Advisors a beacon of guidance in public education, led by Elissa Malespina, a seasoned professional with over two decades of diverse experience in education. Her roles have spanned from teacher and school librarian to administrator and school board member, giving her a comprehensive understanding of the education system. She has her Master's in Education and is Certified in Restorative Practices. At Educational Equity Associates, we are committed to demystifying the complexities of public education and providing personalized support and expert insights to help you navigate and engage effectively with the system.


Our services are diverse and inclusive, catering to parents, educators, and school administrators. For parents, we offer specialized assistance in navigating IEP and 504 plans for special education, as well as support for handling Harassment, Intimidation, and Bullying (HIB) issues. Educators and school staff can benefit from our targeted technology professional development programs, designed to enhance educational and administrative practices. We also collaborate with school administrators to develop and implement effective educational policies.


Join us in our mission to promote equitable education. At Educational Equity Advisors we are dedicated to creating a more inclusive and effective public education system for all. Our goal is to ensure that equitable education is not just an ideal, but a lived reality for every student.


A Beacon of Guidance in Public Education

Personalized Support and Expert Insight

Promoting Equitable Education for All

Our Services

Interview Icon

Expert Advice

Navigate the complexities of education with ease. Our team offers expert advice and guidance on a range of educational matters, including IEPs, 504 Plans, HIBs, and interactions with teachers and administrators. We're here to support you every step of the way in your educational journey.

Money

Sliding Scale Fee Structure

Education shouldn't be a privilege reserved for the affluent. At Educational Equity Advisors, we're committed to ensuring every child has access to quality education, regardless of their family's financial situation. Our unique sliding scale approach is designed to level the playing field, making top-tier educational advocacy accessible to all. We also offer free consultations. Book one today.

Professional Development Icon

PD & Policy Guidance

Empowering educators and policymakers with the tools for success. We specialize in providing comprehensive policy guidance and professional development strategies tailored to the evolving needs of the educational landscape. We also provide training and guidance on Restorative Practices. Our mission is to foster excellence and innovation in education through informed, practical solutions.

Empowering Every Student, Advocating for Every Future.

Teen Students at Primary School

Let's work together.

Mailing Address

66 Massel Terrace, South Orange, NJ 07079

Email Address

elissa@educationalequityadvisors.com

Phone Number

(973) 951-2352

Contact Form

White Facebook Logo Social Media Icon

Ekspètiz.

konesans

angajman

Teen Students at Primary School

Pwofil Konpayi

Fonde nan lane 2024, Educational Equity Advisors se yon fèm konplè nan defans ak konsiltasyon edikasyonèl ki espesyalize nan ede paran yo atravè konpleksite sistèm lekòl piblik la. Konsantre nou se sou bay konsèy ekspè ak sipò pou asire yon navigasyon ak konpreyansyon siksè nan pwosesis ak politik edikatif yo.

SOU NouByenveni nan Educational Equity Advisors yon gwo gid nan edikasyon piblik, ki dirije pa Elissa Malespina, yon pwofesyonèl ki gen plis pase de deseni eksperyans divès nan edikasyon. Wòl li yo soti nan pwofesè ak bibliyotekè lekòl rive nan administratè ak manm konsèy lekòl, ki ba li yon konpreyansyon konplè sou sistèm edikasyon an. Li gen metriz li nan Edikasyon epi li sètifye nan Pratik Restorativ. Nan Educational Equity Associates, nou angaje nou pou demistifye konpleksite edikasyon piblik la epi bay sipò pèsonalize ak pèspektiv ekspè pou ede w navige ak angaje efektivman ak sistèm nan.

Sèvis nou yo divès e enklizif, k ap sèvi paran, edikatè, ak administratè lekòl yo. Pou paran yo, nou ofri asistans espesyalize nan navige plan IEP ak 504 pou edikasyon espesyal, osi byen ke sipò pou jere pwoblèm Arasman, Entimidasyon, ak Vyolans (HIB). Edikatè yo ak pèsonèl lekòl la ka benefisye de pwogram devlopman pwofesyonèl teknoloji nou yo, ki fèt pou amelyore pratik edikatif ak administratif. Nou kolabore tou ak administratè lekòl yo pou devlope epi aplike politik edikatif efikas.

Rejwenn nou nan misyon nou pou ankouraje edikasyon ekite. Nan Educational Equity Advisors, nou dedye a kreye yon sistèm edikasyon piblik ki pi enklizif ak efikas pou tout moun. Objektif nou se asire ke edikasyon ekite pa jis yon ideyal, men yon reyalite viv pou chak elèv.Yon Flanbo Gidans nan Edikasyon Piblik

Sipò Pèsonalize ak Ekspètiz Pwofesyonèl

Pwomosyon Edikasyon Ekitab pou Tout Moun

sèvis nou yo

Interview Icon

Konsèy Ekspè

Navige konpleksite edikasyon an avèk fasilite. Ekip nou an ofri konsèy ekspè ak gidans sou yon seri de zafè edikatif, ki gen ladan IEPs, Plan 504, HIBs, ak entèraksyon ak pwofesè ak administratè yo. Nou la pou sipòte ou nan chak etap nan vwayaj edikatif ou.

Money

Estrikti Frè Echèl Mobil

Edikasyon pa ta dwe yon privilèj rezève sèlman pou moun rich yo. Nan Educational Equity Advisors, nou angaje nou pou asire ke chak timoun gen aksè a edikasyon de kalite, kèlkeswa sitiyasyon finansye fanmi yo. Apwòch inik nou an ak echèl mobil la fèt pou balanse teren an, fè defans edikatif de premye klas aksesib pou tout moun. Nou ofri tou konsiltasyon gratis. Rezève youn jodi a.

Professional Development Icon

Konsèy sou PD & Politik

Bay edikatè yo ak fèmèt politik yo zouti pou siksè. Nou espesyalize nan bay konsèy politik konplè ak estrateji devlopman pwofesyonèl ki adapte ak bezwen k ap evolye nan peyizaj edikatif la. Nou ofri tou fòmasyon ak gidans sou Pratik Restorativ. Misyon nou se ankouraje ekselans ak inovasyon nan edikasyon atravè solisyon enfòme ak pratik

Teen Students at Primary School

Ann travay ansanm

Adrès Postal

66 Massel Terrace, South Orange, NJ 07079

Adrès Imèl

elissa@educationalequityadvisors.com

Nimewo telefòn

(973) 951-2352

Fòm Kontak

White Facebook Logo Social Media Icon